Transmèdia La Carta Ancestral (2010-2014)

Transmèdia de ficció, amb fins educatius, específicament per a un context d'Educació Secundària Obligatòria, creada pel GREAV amb la participació d'alguns seus membres i d'altres professionals externs que van col·laborar en el disseny i producció dels elements que conformen el món narratiu.

Es defineix com una narrativa transmèdia, precisament perquè conté els tres pilars que la fonamenten: una narració que ha de ser construïda pels estudiants (prosumidors) a partir d'informacions que provenen de diversos mitjans i sistemes de significació, cada un d'ells realitzant una aportació significativa al desenvolupament de la història o la comprensió de l'argument; es pot situar i desenvolupar en diversos espais i moments que no estan determinats prèviament; i el seu avanç depèn del paper actiu dels aprenents.

Va ser implementada en dos instituts d'educació secundària obligatòria de Barcelona, ​​i el seu ús va ser objecte d'investigació amb un doble objectiu: reconèixer les habilitats dels estudiants i analitzar les potencialitats pedagògiques que ofereix la narrativa transmèdia com a eina per al desenvolupament educatiu. Els resultats d'aquest estudi es sintetitzen en el text de la tesi doctoral La transmèdia a l'educació: 1 estudi de cas a l'educació secundària obligatòria, realitzada per Núria Molas Castells, sota la direcció de José Luis Rodríguez Illera. Igualment, en diverses publicacions del GREAV sobre el tema.