Stories that move: upscaling good practice (StM2.0)

Nom de l’entitat finançadora: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Referència del projecte: 621431-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Data inici: 2021 – Data finalització: 2024

IP: María Asunción Aneas Álvarez