PREDIL- Promovent la igualtat de gènere en l’alfabetització digital (2007-2011)

En l'actualitat, l'elecció de carreres universitàries cientificotècniques per part de les dones en molt baixa. Predil és un projecte europeu que vol impulsar nous mètodes pedagògics sensibles al gènere i plantejaments docents com a eines catalitzadores per l'augment de la qualitat educativa i la motivació dels alumnes en l'elecció de carreres cientificotècniques, especialment d'enginyeries. El projecte vol posar de manifest les actuals pràctiques docents centrades en desenvolupar preferències dels alumnes amb el suport i l'aplicació de les Tecnologies d'Informació i Comunicació (TIC) al currículum. També vol proposar eines de suport al professorat per implantar aquestes pràctiques.

Responsable UB: Mario Barajas Frutos
Altres investigadors per la UB: Jordi Quintana Albarat, Anna Trifonova, Frédérique Frossard
Entitats que financen: European Comission, Life-Long Learning Programme, Comenius Action
Entitats participants: Foundation for Research and Technology-Hellas. Institute of Applied and Computational Mathematics  (Grècia)-Coordinadora, Catholic University in Ruzomberok (Eslovàquia), Università della Svizzera italiana/New Media in Education Laboratory (Suïssa), Universitat de Barcelona, Universität der Bundeswehr (Alemanya), Université Paris Descartes (França), University of Durham (Regne Unit), University of Information Technology and Management (Polònia)
2007-2011.

Web: http://predil.iacm.forth.gr/project.php