PATWHAY – The Pathway to Inquiry Based Science Teaching (2011-2013)

Entendre la ciència és fonamental en una societat avançada científicament i tecnològicament. La comprensió de les ciències naturals i experimentals, les matemàtiques i la tecnologia per part dels ciutadans del demà està influïda per les experiències a les aules d'avui. Per això, Pathway tenia la missió que els estudiants obtinguessin una visió detallada de les ciències, amb metodologies d'aprenentatge basades en la indagació i l'experimentació.

Els objectius eren els següents:

  • Donar suport a l'ensenyament per indagació en ciències experimentals al professorat d'ESO, batxillerat i formació professional.
  • Posar a l'abast de docents formació i recursos que facilitin la pràctica d'aquestes metodologies dins i fora de l'aula.
  • Crear una xarxa de professors / es, científics / es i experts / es de museus i centres de recerca per intercanviar i reflexionar sobre experiències educatives innovadores.

Entitats que financen: EU, FP7
IP Coordinador: University of Bayreuth, Alemanya
IP per la UB: Mario Barajas Frutos
Investigadors per la UB: Anna Trifonova, Joaquín Giménez, José Luís Rodríguez Illera, Silvia Alcaraz Dominguez.
Entitats participants: 8253-European Commission, Science & Society, y: (University of Bayreuth (DE), University of Sheffield (UK), Austrian Ministry of Education (AT), University of Cambridge (UK), University of Barcelona (ES), Ellinogermaniki Agogi (GR), FUTURELAB-Innovation in Education (UK), Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (IT), Institute of Accelerating Systems and Applications (GR), Limburg Catholic University College (BE), European Organisation for Nuclear Research (CH), Centre for Research and Technology Hellas (GR), European Schoolnet (BE), Fraunhofer Institute for Applied Information Technology (DE), Dublin City University (IE), University of Helsinki (FI), Pedagogical Institute – Greek Ministry of Education (GR), School of Pedagogical and Technological Education (GR), University of Shumen (BG), Humboldt-Universität zu Berlin (DE), Ludwigsburg University of Education (DE), Casa Corpului Didactic Cluj (RO), European Physical Society (FR), Centre of Information Technologies and Learning Environments (RU), Shodor Foundation, National Resource for Computational Science Education (US)
Programa: CAPACITIES. SCIENCE IN SOCIETY. 7è Programa Marc. Science in Society
2011-2013

Web: https://sites.google.com/site/pathwayespana/